фінанси біржа 100 днів мільйонер

Резерв на оплату відпусток

 

В ідеалі відпустки працівникам повинні надаватися рівномірно протягом року. Проте більшість працівників вважають за краще йти у відпустку влітку. На цей же період, як правило, доводиться спад виробництва і реалізації продукції. А значить, нарахування всієї суми відпускних в літній період приведе до необгрунтованого завищення собівартості продукції і спотворення фінансових результатів. Для того, щоб витрати на виплату відпускних працівникам розподілялися між звітними періодами рівномірно і створюється резерв відпусток. Його створення в періоди отримання високого доходу дозволяє не "обтяжувати" фінансові результати витратами на оплату щорічної відпустки в періоди отримання низького доходу. Створення забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам (зазвичай званого просто "резерв відпусток") передбачено п. 13 П(С) БУ 11, де вказано: "забезпечення створюються для відшкодування майбутніх (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток работникам"о створенні резерву мовиться також в п. 7 П(С) БУ 26, згідно якому виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню (тобто ті, право на отримання яких може бути використане працівником в майбутніх періодах), визнаються зобов'язанням через створення забезпечення в звітному періоді. Згідно п. 4 П(С) БУ 11 забезпечення — це зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу. Таке визначення цілком підходить для зобов'язань по оплаті відпускних, оскільки неможливо визначити точно їх розмір і термін погашення: невідомо, яка вийде середня зарплата за передвідпускний розрахунковий період і скільки чоловік звільниться протягом року. Можливість перенесення щорічної відпустки також не сприяє точному визначенню часу погашення зобов'язання по виплаті відпускних працівникам. Забезпечення створюється тільки для оплати щорічних (основного і додаткових) відпусток, а також додаткових відпусток працівникам з дітьми. Для інших відпусток (учбового, творчого і ін.) Резерв не створюється. Це пов'язано з тим, що у відповідності с п. 14 П(С) БУ 11 забезпечення створюється при виникненні унаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого, ймовірно, приведе до зменшення ресурсів, що утілюють в собі економічні вигоди, і його оцінка може бути розрахунковий визначений. Проте оплата учбових відпусток залежить від успішності, а передбачити вірогідність надання творчих відпусток взагалі достатньо проблематично. Тобто визначити оцінку забезпечення по цих відпустках практично неможливо. Що стосується соціальних відпусток, то вони (окрім додаткової відпустки працівникам з дітьми), як відомо, фінансуються за рахунок бюджету або фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності, а значить, питання про створення резерву на їх оплату у підприємства не виникає. Створення резерваметодіка створення резерву відпусток в профільному П(С) БУ 11 не прописана. У нім лише вказано, що суми створених забезпечень в бухгалтерському обліку визнаються витратами (п. 13 П(С) БУ 11). Разом з тим опис механізму розрахунку величини забезпечення на виплату відпусток працівникам містить Інструкція № 291 в приведеній до субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" характеристиці. Так, щомісячна сума такого забезпечення визначається як твір фактично нарахованої працівникам заробітної плати і коефіцієнта, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці. Причому, відмітьте, в розрахунок при створенні подібного забезпечення слід приймати не тільки суми власне витрат на оплату праці, але і суми нарахувань, що доводяться на них, до відповідних фондів соціального страхування. На застосуванні саме такого порядку розрахунку забезпечення на виплату відпусток працівникам наполягає і Мінфін в листі від 24.05.2007 р. № 31-34000-10-10/10654. У вигляді формули вказаний механізм можна представити таким чином: Ром = ЗП х Кзп х Ксоц, де Ром — місячна сума відрахувань на створення резерву відпусток; ЗП — фактично нарахована в поточному місяці заробітна плата; Кзп — коефіцієнт резервування, визначуваний по формулі: Кзп = Оп: Фотп, де Оп — річна планова сума на оплату відпусток (визначається на підставі графіка відпусток); Фотп — загальний річний плановий фонд оплати праці (без урахування сум відпускних); Ксоц — коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму нарахувань до фондів соціального страхування. Його можна визначити так: Ксоц = 1 + (К1 + К2 + К3 + К4): 100. У свою чергу, коефіцієнти К1, К2, К3 і К4 — це ставки нарахувань внесків до фондів соціального страхування, що діють в поточному році. Звертаємо увагу: якщо на підприємстві працюють особи, для яких діють спеціальні ставки внесків (наприклад, інваліди, на зарплату яких внесок до Пенсійного фонду нараховується у розмірі 4 %), показник Ксоц слід розрахувати окремо для різних категорій працівників. Що стосується підприємств — платників єдиного податку, то їм слід мати на увазі, що при розрахунку коефіцієнта Ксоц вони враховуватимуть тільки ставки внесків до Пенсійного фонду і Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Для того, щоб застосувати на практиці приведений вище порядок створення забезпечення для оплати відпусток, необхідно спланувати суму річного фонду оплати праці (Фотп) і річну суму на оплату відпусток (Оп). Звертаємо увагу, що при плануванні річного фонду оплати праці необхідно враховувати всі складові заробітної плати, визначені ст. 2 Закони про оплату праці, а саме основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні і компенсаційні виплати. Планування суми відпускних за рік значно полегшить графік відпусток, що складається на підприємстві. При цьому слід пам'ятати, що в розрахунках повинні брати участь виплати по всіх різновидах відпусток, для яких створюється резерв (щорічна основна відпустка, додаткова відпустка за роботу з шкідливими і важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, а також додаткові відпустки працівникам, що мають дітей). Розрахунок коефіцієнтів Кзп і Ксоц здійснюється один раз в рік, якщо не переглядатимуться планові суми фонду оплати праці або відпускних, а також ставки внесків. Розглянемо розрахунок резерву відпусток на прикладі. Приклад. На підприємстві працює 6 працівників, з яких один є інвалідом. Плановий фонд оплати праці працівників (без урахування сум відпускних) на 2009 рік складає 86400 грн. Планується, що на оплату відпусток буде витрачено 6800 грн. Всього за місяць нарахована заробітна плата у розмірі 7300 грн., Зокрема працівникові-інвалідові — 1000 грн. Розрахуємо коефіцієнт резервування (Кзп): 6800,00: 86400,00 = 0,0787. Коефіцієнт, що коректує резерв відпусток на суму внесків до фондів соціального страхування (Ксоц), составіт:— по співробітникові-інвалідові: 1 + (4 + 1,4 + 1,6 + 1,06): 100 = 1,0806; Ставка умовна.— По решті співробітників: 1 + (33,2 + 1,4 + 1,6 + 1,06): 100 = 1,3726. Сума резерву відпусток розраховується так:— по працівникові-інвалідові: 1000 грн. Х 0,0787 х 1,0806 = 85,04 грн.;— По решті працівників: (7300 грн. – 1000 Грн.) Х 0,0787 х 1,3726 = 680,55 грн. Загальна сума резерву відпусток за місяць складе: 85,04 грн. + 680,55 Грн. = 765,59 Грн. В бухгалтерському обліку створення резерву відпусток відбивається по кредиту субрахунку 471 в кореспонденції з дебетом рахунків обліку витрат — 23, 91, 92, 93, 94 залежно від місця роботи співробітників підприємства. На цей факт указує і Мінфін в листі від 24.05.2007 р. № 31-34000-10-10-10654. Звертаємо увагу на те, що в податковому обліку операції по створенню резерву відпусток ніяк не відбиваються. Використання резерву отпуськоврезерв відпусток як забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких він був створений (п. 17 П(С) БУ 11). Тобто за рахунок резерву начисляются:— оплата щорічних (основного і додаткових) відпусток, а також додаткових відпусток працівникам з дітьми;— компенсація за невикористану відпустку;— внески до фондів соціального страхування на суми вказаних вище за відпускні і компенсації. Використання резерву відбивається по дебету субрахунку 471 в кореспонденції з кредитом субсчетов:— 661 — на суму нарахованих відпускних або компенсації за невикористану відпустку;— 651, 652, 653, 656 — на суму нарахованих на відпускні або компенсацію внесків до фондів соціального страхування. Не завжди сума нарахованого резерву відпусток покриває суму відпускних соціальних внесків, що доводяться на них. Особливо часто така ситуація виникає в літній період, коли працівники масово йдуть у відпустку. В цьому випадку важливо пам'ятати: не можна використовувати резерв більше, ніж він був нарахований. З цієї причини не може бути дебетового залишку по субрахунку 471. Сума відпускних (і соціальних внесків), що не покривається резервом, нараховується за рахунок витрат звітного періоду. Інвентаризація резервакак ми відзначали вище, резерв на оплату відпусток є забезпеченням. Згідно п. 18 П(С) БУ 11 залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу і у разі потреби коректується (зменшується або збільшується). В той же час згідний іншому документу — п. 11.10 Інструкцій № 69 — інвентаризація резервів майбутніх витрат і платежів полягає в перевірці обгрунтованості залишку вказаних сум на дату інвентаризації, відповідності затвердженому розпорядливим документом керівника підприємства переліку створюваних резервів. Як видимий, П(С) БУ 11 передбачає, що перегляд резерву на оплату відпусток проводять на кожну дату балансу, а Інструкція № 69 — на дату інвентаризації, тобто раз на рік. На наш погляд, переглядати розмір резерву на оплату відпусток досить один раз в рік (на кінець звітного року). Якщо ж облік автоматизований і провести інвентаризацію резерву відпусток не складає труднощів, то можливий перегляд залишку резерву на кожну дату балансу (тобто раз на квартал). Пунктом 11.10 Інструкції № 69 передбачено, що залишок резерву на оплату відпусток, включаючи суму нарахувань до фондів соціального страхування на ці суми, за станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаного працівниками підприємства щорічної відпустки і среднедневной оплати праці працівників. Среднедневная заробітна плата визначається відповідно до Порядку № 100 так само, як для розрахунку відпускних. Розрахунок залишку суми резерву (Роост) по кожному працівникові можна представити у вигляді наступної формули: Роост = ФОТ: (КД – П) х Дот х Ксоц, де ФОТ — фактично нарахована заробітна плата за попередніх 12 календарних місяців (з 1-го по 1-е число) або за фактично відпрацьований період, якщо співробітник пропрацював менше року; КД — кількість календарних днів в розрахунковому періоді; П — кількість святкових днів в розрахунковому періоді; Дот — кількість невикористаних днів відпустки; Ксоц — коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму нарахувань до фондів соціального страхування, визначуваний по формулі: Ксоц = 1 + (К1 + К2 + К3 + К4): 100. У свою чергу, коефіцієнти К1, К2, К3 і К4 — це ставки нарахувань внесків до фондів соціального страхування, що діють в поточному році. Відзначимо, що згідно п. 11.10 Інструкцій № 69 кількість днів невикористаної відпустки всіма працівниками підприємства, на який створюється резерв, не може бути обчислено більш ніж за два роки. При цьому кількість днів, що враховуються в залишку резерву на оплату відпусток, зменшується на дні авансованої відпустки в тих випадках, коли окремим працівникам чергова відпустка частково була надана в рахунок майбутнього (невідпрацьованого) періоду. Розглянемо порядок проведення інвентаризації резерву відпусток на прикладі. Приклад. За станом на 31.12.2009 р. залишок забезпечення на оплату відпусток (сальдо по кредиту субрахунку 471) складає 2800 грн. На цю дату у трьох працівників залишилися невикористані дні відпустки. Дані про кількість днів невикористаної відпустки, фонд оплати праці, кількості днів розрахункового періоду по цих працівниках представимо в таблиці. 1. Таблиця 1№ п/п Ф. І. О. Кількість невикористаних днів ві